Lasteaia kodukord

Kinnitatud hoolekogu otsusega
Protokoll nr 1.8/04 29.09.2020

LASTEAIA  KODUKORD

Rakvere  Kungla lasteaia kodukord on mõeldud täitmiseks kõikidele lastevanematele,  lasteaia töötajatele ja teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

 • Lasteaia  õppe- ja kasvatustegevuse  aluseks  on  Koolieelse  lasteasutuse  riikliku õppekavaga vastavuses olev lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning rühmade tegevuskavad.

Iga pere saab lasteaeda tulles voldiku, milles on vajalik informatsioon lasteaia kohta.

1. Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine.

 • Rühmad on avatud 7.00-18.00. Kella 18.00- 19.00-ni on lapsed valverühmas. Lasteaed suletakse 19.00.
 • Lasteaia rühmade välisuksed on suletud kella  9.00 – 15.00-ni, siis tuleb sisenemiseks kasutada lasteaia peaust.
 • Lasteaed on suletud riigipühadel.
 • Lühendatud tööpäevad on jõululaupäevale (24.12), uusaastale (1.01), Eesti Vabariigi  aastapäevale (24.02) ja  võidupühale (23.06) eelnev tööpäev. Siis lõpetavad rühmad töö kell 15.00.
 • Kui Teie  2-3 aastane laps  pole  varem  lasteaias  käinud, siis peaksite leidma aega lasteaiaga harjumiseks (kohanemisperioodi pikkus võib olla 2-3 nädalat).
 • Tulles hommikul koos lapsega lasteaeda, palume  Teil varuda piisavalt aega, et saata oma laps rühma ja õpetajale isiklikult üle anda ning rääkida probleemidest, mis võivad mõjutada Teie lapse päeva (nt halvasti magatud öö vms).
 • Palun  teatage meile, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Toidupäevade rahalise arvestuse täpseks arvestamiseks palume lapse puuduma jäämisest teatada õigeaegselt, s.o. hiljemalt kella 9:00-ks.
 • Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt:
  • kui Teie laps sööb hommikueinet, siis viisteist minutit enne söögi algust (hommikusöök algab kell 8.30),                 
  • kui laps ei söö hommikueinet, siis viisteist minutit enne  kella üheksat, sest kell 9.00 algavad tegevused.
  • Palun teatage meile, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine.
  • Õpetajal on keelatud last anda:
   • võõrale, keda pole õpetajale tutvustatud. Lasteaed annab lapse üle teisele isiskule, kes ei ole lapsevanem juhul, kui lapsevanem on lasteaeda sellest eelnevalt informeerinud,
   • joobes vanemale (õpetajal on õigus teavitada sellest lastekaitsetöötajat),
   • alaealisele õele või vennale, kui selleks puudub lapsevanema avaldus. Kui lasteaial tekib põhjendatud kahtlus, et lapse kojuviimine võib vanemal õel või vennal üle jõu käia, võtab lasteaia töötaja ühendust lapsevanemaga.

Kui Te tulete lapsele järele, siis palun võtke kindlasti õpetajaga kontakti  ja teatage lapse lahkumisest.

 • Kui muutub Teie  isikliku, koduse või töötelefoni number, samuti elukoht, siis palun teavitage sellest rühmaõpetaja,
 • palun teavitage õpetajat ja märkige lapse kausta “Tere tulemast lasteaeda”, kui Teie laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline,
 • lapse peopäeval on vajalik TEIE kohalolek vähemalt 15 minutit enne peo algust, et lapsele riided selga aidata ja soengut sättida.

2. Riietus.

 • Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (jope lukud on terved ja käivad kergelt) ning korrastatud välimusega,
 • palun  riietage laps ilmastikule vastavalt (soe, tuult ja vettpidav riietus), et laps saaks  õues viibida iga ilmaga. Talvel käiakse õues kuni -15 ºC (tuulekülm), (aluseks sotsiaalministri määrus nr 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”),
 • palun jälgige, et riietus ja jalanõud vastaks ilmastikule ning lapse kasvule, oleksid õhku läbilaskvad. Külmal ajal on head traksipüksid või kombinesoon. Seotav sall võib lapsele ohtlik olla,
 • lapsel on õues ALATI peakate, olenemata aastaajast,
 • külmemal ajal andke kaasa õuekindad, mis ei märgu, ega karda määrdumist (sõrmikud andke kaasa lapsele, kes oskab neid ise kätte panna),
 • õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme,
 • keelatud on paelaga riiete külge kinnitatavad helkurid ja lahtised sallid. Soovitame mütsi koos kaelusega,
 • toas on vajalikud vahetusjalanõud (ei soovitata susse). Soovitav on kanda tugeva tallaga,  libisemiskindlaid ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu,
 • võimlemisriided on soovitav panna riidest kotikesse,
 • et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse minemist, palume need varustada lapse nimega.     

3. Toiduraha ja õppekulu tasumine.

 • Lapsevanem tasub igakuiselt osalustasu vastavalt Rakvere linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale (hoiu- ja sõimerühmas 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast,  lasteaiarühmas 7% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast),
 • nii osalustasu  kui toiduraha arved  saadetakse maksmiseks lapsevanema poolt antud meiliaadressile,
 • osalustasu arved tuleb tasuda  arvel märgitud kuupäevaks.

4. Jalgrattaga, tõukerattaga  lasteaeda tulek.

 • Rattad paigutatakse jalgrattahoidlasse,
 • igal rühmal on kindel rattapäev,
 • nõutav on kiivri olemasolu, soovitatavad on  põlve-ja küünarnukikaitsmed,
 • lasteaial on liiklusväljak,  kus lapsed saavad jalgrattasõitu harjutada, mujal lasteaia territooriumil jalgrattaga ei sõideta.

5. Sünnipäevad.

  Sünnipäevi  tähistame  ühise  lauluringi ja küünalde  süütamisega,  soovi  korral  võib  sünnipäevalaps teisi kostitada maiustustega, arvestades sealjuures laste arvuga rühmas.

6. Haigused.

 • Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist ja kellel on silmnähtavad haiguse tunnused  (lööve, palavik, silmapõletik, nohu, köhakõhulahtisus, oksendamine  jne) või kui  lapsevanem ei luba lapsel õue minna. Laste õuesviibimise ajal toimub rühmaruumide koristamine ja tuulutamine.
 • Kui laps haigestub lasteaias või juhtub õnnetus, võtame Teiega koheselt ühendust. Lasteasutuses ei anta lastele ravimeid  (välja arvatud, kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise (nt suhkruhaigus, astma).

(Vt. Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses. Sotsiaalministri  24.septembri 2010.a määrus nr 61)

 7.  Koostöö.

 • Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias, see omakorda soodustab igati lapse arengut,
 • palume pöörduda lasteaia õpetajate, logopeedi, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole ettepanekutega või abi ja nõu  saamiseks. Kui Te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt,
 • lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitatakse lapsevanemaid  seinal oleval stendil, ELIISI keskkonnas ja lasteaia koduleheküljel. Rühmaõpetajad võivad saata teateid ka lapsevanemate meiliaadressidele. Rühmas on tutvumiseks väljas ka laste tööd. Palun ärge unustage neid vaadata, sest laps ootab Teie tähelepanu ja hinnanguid,
 • laps veedab lasteaias suurema osa oma päevast, me tahame, et ruumid oleksid puhtad  ja korras. Puhtuse tagamiseks palume siseneda lasteaeda oma lapse rühma  uksest. Lasteaias liikudes palume kasutada jalatsikatteidLasteaia rühmaruumides ja saalis liigutakse üleriieteta, kantakse vahetusjalanõusid või jalatsikatteid,
 • meil kõigil selles majas on ühine eesmärk- arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele võimetele, see on võimalik vaid koostöö tulemusena.

8. Ringid.

Arvestades meie lasteaia laste õpihimu ja vanemate soove õppekavas pakutavat täiendada  ja toetada, töötavad meil  võimaluse korral:

 • muusikaring (õp Thea Liiva, Mirja Markson),
 • jalgpallikallakuga spordiring ( Virumaa Sport MTÜ treenerid),
 • inglise keele ring (Fredy Inglise keel) jms.

9. Turvalisuse tagamine,

 • Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal, koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.
 • Väljasõidule minnes esitab rühmaõpetaja direktorile kirjalikult registreerimislehe. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.
 • Lasteasutuse õueala tohivad motoriseeritud liiklusvahenditest kasutada vaid lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba, tagades seejuures laste turvalisuse ja ohutuse. Lasteaial on õigus sulgeda lasteaia õueala sõiduvahendite sissepääsuks.
 • Parkimine lasteaia territooriumil on keelatud. Erandjuhtumid (sh lasteaia töötajate sõidukite parkimine) kooskõlastatakse lasteaia direktoriga. Lasteaia sissepääsu väravat ei tohi blokeerida ega teiste sõidukite liiklemist takistada.
 • Lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad enda järel aiavärava ja lukustavad selle riiviga, et tagada õuealal viibivate laste turvalisus laste õues oleku ajal.
 • Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud. Lapsevanem ja lasteaia töötaja informeerib juhtkonda, kui tekib kahtlus võõra isiku viibimisest lasteaia territooriumil.
 • Lastega õues oleku ajal viibib turvalisuse tagamiseks laste rühmaga koos piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega lasteaia ruumidesse, tagab teine rühma/ lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 • Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Jalgratta või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale, kui lapsel on seejuures kaasas kiiver.
 • Lasteasutuses ollakse kõikide laste, töötajate, lapsevanemate ja külaliste vastu lugupidavad ja viisakad. Omavaheliste probleemide ebaviisakas vormis (kõrgendatud hääletoonil rääkimine, vaidlemine) lahendamine laste, lastevanemate ning personali ees on keelatud.
 • Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama juhtkonda laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 • Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja.
 • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
 • Lasteaed teavitab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat avastatud ilmsetest vägivalla ja/ või väärkohtlemise tunnustest.

Tutvuge täiendava infoga lasteaia  koduleheküljel www.kunglalasteaed.ee.

Meeldivat koostööd!
Rakvere KUNGLA Lasteaia pere

Prindi

eliis_tarkvara_ou_elasteaed_logo
rohelinekoolhea_lasteaia_teerajajakiusamisest_vabakstervist_edendav_lasteaedhea_algus

Kungla – see me õnnemaa, muinasjuttudemaa, koerustükkidemaa, rõõmu ja mängudemaa – siin kasvada rõõmsalt sa saad!

Kirjuta meile

Meie visioon ja missioon

Missioon: Toetada laste turvalist kasvamist iseendaks – loovaks, avatuks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Visioon: Kungla lasteaed on turvaline, uuenduslik, tervist ja keskkonda väärtustav lasteaed, kus läbi mängulise õppimise tagatakse Eesti kultuurilooga seotud kvaliteetne alusharidus.

Põhiväärtused

 • KOOSTÖÖ
 • JULGUS
 • HOOLIVUS
 • PAINDLIKKUS

Traditsioonid

 • 1. september - tarkusepäev
 • sügislaat
 • pereorienteerumine sügisel ja kevadel
 • isadepäev
 • mardi- ja kadripäev
 • jõulud
 • EV sünnipäeva tähistamine
 • märtsis teatrikuu laste oma lavastustega
 • kevadpühad
 • emadepäev
 • koolisaatmise peod
 • jaanituli

Meil on lehel 29 külalist ja 0 liiget